rozšírené vyhľadávanie
Vojčice

Oficiálne stránky obce

Vojčice

Kontakt:

Úradné hodiny:

Po: 07:30 - 15:30
Ut: 07:30 - 15:30
St: 07:30 - 17:30
Št: nestránkový deň
Pi: 07:30 - 13:00

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.)

Obec Vojčice podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje  prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa, ktorých  Obec Vojčice  koná a rozhoduje alebo, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:
 

1. Ústava Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)

2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3.Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

4.Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5.Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných    finančných orgánov v znení neskorších predpisov

6. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

7. Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších  predpisov

8. Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

10.Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

11.Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

12.Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

13.Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom    záujme v znení neskorších predpisov

14.Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákonník práce)

15.Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

16.Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady

17. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

18.Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

19.Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

20. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

21. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov

22. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov

23. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov

24.Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

25.Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

26.Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch    v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení  neskorších predpisov

27.Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

28.Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

29.Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

30.Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

31.Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

32.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov

33.Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov

34.Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

35.Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

36.Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov

37.Zákon č. 448/200/ Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon ) v znení neskorších    predpisov

38. Zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti

39. Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach

40.Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

41.Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

42.Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

43.Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

44.Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

45.Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení      niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

46.Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení         niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

47.Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších Predpisov

48.Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z.              o registri  adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

49.Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.              o ochrane prírody a  krajiny

50.Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu  povodňových plánov a postup ich schvaľovania

51.Vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

52.Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o Odpadoch

53.Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených  výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

54.Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc  a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

55.Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13
14 15
16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom