Menu
Obec Vojčice

Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.)

Obec Vojčice podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje  prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa, ktorých  Obec Vojčice  koná a rozhoduje alebo, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 1. Ústava Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných    finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších  predpisov
 8. Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 10. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 12. Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom    záujme v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákonník práce)
 15. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 16. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady
 17. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 19. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 20. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 21. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov
 22. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov
 23. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov
 24. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 25. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 26. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch    v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení  neskorších predpisov
 27. Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 28. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 29. Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov
 30. Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 32. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov
 33. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov
 34. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 35. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 36. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov
 37. Zákon č. 448/200/ Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon ) v znení neskorších    predpisov
 38. Zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 39. Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
 40. Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov
 41. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 42. Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 43. Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov
 44. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov
 45. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení      niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 46. Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení         niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 47. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších Predpisov
 48. Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z.              o registri  adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 49. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.              o ochrane prírody a  krajiny
 50. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu  povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 51. Vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
 52. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o Odpadoch
 53. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených  výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 54. Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc  a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 55. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov

ObecVojčice

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na