Menu
Obec Vojčice

Slobodný prístup k informáciám

Prístup k informáciám

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Kto má právo na sprístupnenie informácií? 

Každá  fyzická osoba alebo právnická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Vojčice k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba

Obec Vojčice je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

Zo žiadosti musí byť zrejmé

  • ktorej povinnej osobe je určená (Obec Vojčice),
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil. 

Žiadosť možno podať

Písomne:

  • na adresu: Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
  • do podateľne Obecného úradu Vojčice
  • na e-mail: referent1@obecvojcice.sk

Ústne:

  • osobne - v stránkové dni na obecnom úrade

Pondelok od 7:30 do 12:00 h od 12:30 do 15:30 h
Utorok od 7:30 do 12:00 h od 12:30 do 15:30 h
Streda od 7:30 do 12:00 h od 12:30 do 17:30 h
Piatok od 7:30 do 13:00 h

Telefonicky: +421 56 676 11 38

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu vo Vojčiciach na P.O. Hviezdoslava 408/1, prípadne na internetovej stránke obce: www.obecvojcice.sk

Lehota vybavenia

Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

Informácie sa poskytujú bezplatne, s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, príp. s odoslaním údajov.

Čo sa nesprístupňuje

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej najmä informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona. 

Rozhodnutie

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

Odvolanie

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej vecí sa týka, čo sa navrhuje. 

ObecVojčice

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na